Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 120


 

Maanrakennus Forsström Oy Ab, Beslut om ett litet undantag från täktplanen och tillståndsvillkoren i enlighet med 16 § i marktäktslagen, Törvismalm 1

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 120  

559/11.02.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Miljövårdsinspektör Minna Ahlqvist, e-post minna.ahlqvist@porvoo.fi

 

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har vid möte 13.12.2016 § 214 beviljat marktäktstillstånd som har vunnit laga kraft. I mötet 18.5.2021 §49 har ett litet undantag gjorts till marktäktstillståndet. Maanrakennus Forsström Oy Ab har i enlighet med 16 § i marktäktslagen till miljövården i Borgå stad lämnat in en åtgärdsbeskrivning (bilaga) för ett midre undantag från marktäktstillståndet.

 

Enligt 16 § i marktäktslagen kan tillståndsmyndigheten under tillståndets giltighetstid genom beslut samtycka till smärre avvikelser från det täktplan som godkänts i tillståndsbeslutet eller från tillståndsbestämmelserna. En förutsättning för samtycket är att avvikelsen och dess art med hänsyn till bestämmelserna och föreskrifterna om tillståndsprövning inte innebär en betydande ändring av tillståndet eller påverkar en parts ställning eller naturförhållandena.

 

Enligt bilagor söker Maanrakennus Forsström Oy Ab ändring i marktäktstillståndet som vunnit laga kraft. Maanrakennus Forsström Oy Ab ansöker också om tillstånd enligt 21 § i marktäktslagen att inleda verksamheten i enligheten med åtgärdsbeskrivningen oberoende av överklagande. Kommentarer om ändringsansökan har begärts av planläggningen i Borgå stad och det fanns inte något att anmärka med anledning av de ändringar som sökts.

 

Miljövårdschef

Byggnads- och miljönämnden beslutar godkänna de nämnda mindre ändringarna i marktäkttillståndet som har vunnit laga kfart samt tillstånd att inleda verksamhet oberoende av överklagande. Den tillståndspliktiga ska dessutom beakta de allmänna bestämmelserna i detaljplanen för området.

 

För behandlingen av belustet tas det ut 430 euro i enlighet med den marktäktstaxa som byggnads- och miljönämnden i Borgå stad godkände 20.9.2016.

 

Beslutet ges 19.12.2022, då kungörelsen om tillståndsbeslutet och beslutet med bilagorna publiceras på Borgå stads webbplats på adressen: www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/kungorelser-och-lagstadgade-annonser/

 

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för behandlingen av ärendet får anföras på samma sätt som besvär över huvudsaken. De parter som avses i 20 a § i marktäktslagen har rätt att anföra besvär över tillståndsbeslutet. Besvärsanvisning som bilaga.

 

Motivering:

Byddnads- och miljönämnden konstaterar att de ändringar som beskrivs ovan i texten och bilagorna inte innebär någon väsentlig ändring av tillståndet och inte inverkar på partens ställning eller naturförhållandena. Således kan ändringen genomföras som en liten ändring enligt 16 § i marktäktslagen. Ändringen inverkar inte på den mängd marksubstanser som tas från täktområdet eller täktområdets areal. Byggnads- och miljönämnden anser att det finns grundad anledning enligt 21 § i marktäktslagen att inleda verksamheten oberoende av överklagande.

 

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beslutar godkänna de nämnda mindre ändringarna i marktäktstillståndet som har vunnit laga kraft samt tillstånd att inleda verksamhet oberoende av överklagande. Den tillståndspliktiga ska dessutom beakta de almänna bestämmelserna i detaljplanen för området.

För behandlingen av belustet tas det ut 430 euro i enlighet med den marktäktstaxa som byggnads- och miljönämnden i Borgå stad godkände 20.9.2016.

Beslutet ges 19.12.2022, då kungörelsen om tillståndsbeslutet och beslutet med bilagorna publiceras på Borgå stads webbplats på adressen: www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/kungorelser-och-lagstadgade-annonser/

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för behandlingen av ärendet får anföras på samma sätt som besvär över huvudsaken. De parter som avses i 20 a § i marktäktslagen har rätt att anföra besvär över tillståndsbeslutet. Besvärsanvisning som bilaga.

Paragrafen justerades genast.