Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 127


Meddelanden

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 127  

    

 

 

 1. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Bullerbekämpningsrapporti 5.9.2022, NCC Industry Oy Tolkkistenranta. Under bullermätningarna pågick det på fastigheten skutknackning, krossning och lastning av stenmaterial samt transport. Bullermätningar gjordes på två ställen; MP1 Gölvägen och MP2 Koitövägen. På basis av mätningarna överskred bullernivån inte riktvärdena för medelljudnivån utomhus när arbetena pågick.

 

 1. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, rapport om mätning av luftburet damm från verksamheten i stenmaterialområdet, NCC Industry Oy Tolkkistenranta. Mätningen utfördes med kontinuerligt registrerande mätare för luftburet damm på livsmedelsproduktionsanläggningens gårdsområde MP1 samt på gårdsområdet vid den närmaste bostadsfastighet vid Gölvägen som exponeras för damm.  Mätperioden var 40 dygn 26.8-4.10.2022. Under mätperioden mättes koncentrationerna av inandningsbara partiklar från olika verksamheter och bakgrundsnivån vid en tidpunkt då inga verksamheter bedrevs. Det högsta medelvärdet som uppmättes vid punkten MP1 var 33 µg/m3 och vid punkt MP2 20 µg/m3, dvs. de överskred inte de de lagstadgade gränsvärdena.
   
 2. Östra Nylands räddningsverks beslut 17.10.2022 2793/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala Simolin Oy-Ab, Simolinintie 3, Hornhattula.
   
 3. Eurofins Environmental Testing Finland Oy, Undersökningsintyg, NCC Betesmark yt- och grundvatten oktober 2022. Vid provtagningen undersöktes vattenkvaliteten i två avsättningsbrunnar, i diket nordost om upplagsområdet samt i två grundvattenbrunnar. I grundvattenbrunnen PVP1 var halterna av järn, aluminium och partikel förhöjda, men det är sannolikt fråga om normal variation. Inga oljekolväten observerades vid någon av provpunkterna.
   
 4. Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kullobäckens gemensamma kontroll av yt- och grundvatten 10.-13.10.2022, engångsrapport. I Rudus område, punkterna KL8 och KL5, konstaterades mycket höga halter av totalkväve, vid KL8 också nitratkväve. Vid punkterna KL5 (Rudus), KL7 (Rosk´n Roll), KL8 (Rudus), P2 (Destia), KVA (motorbanan) och SVA (motorbanan) bar den elektriska konduktiviteten högre än tidigare. Metallhalterna i ytvatten var låga och olje- och PAH-nivåerna låg under bestämningsgränsen. På grund av torkan var det inte möjligt att få ytvattenprover på Borgås sida, Destias punkter P1, P3 och P4, inte heller vid Rosk´n Roll Oy:s punkter P1 och P9. Om möjligt tas nya prover ännu i år. Vid Rosk´n Rolls grundvattenpunkt KP3/05 var den elektriska konduktiviteten och syreförbrukningen högre än tidigare. Vid Rudus provtagningspunkt HP2/08 var sulfathalten hög. I Destias grundvattenrör PVP1 konstaterades en liten koncentration av oljekolväten.
   
 5. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy. Rapport om skakningar på stenarbetsplatsen  4.11.2022. NCC Industry Oy Tolkkistenranta. Skakningsmätningar gjordes på fyra ställen i omgivningen av stenarbetsplatsen med kontinuerligt registrerande fjärravlästa mätare. Vid mätpunkten MP3 registrerades flera händelser som orsakades av fastighetens användare. Dessa antecknades i rapporten som "störningar". Vid mätpunkten MP1 var det högsta uppmätta värdet 91 % av gränsvärdet och vid mätpunkterna MP2-MP4 var de högsta uppmätta värdena 9-29 % av gränsvärdet. På basis av mätningarna har gränsvärdena för skakningar enligt anvisningen RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät inte överskridits.
   
 6. Östra Nylands räddningsverks beslut 22.11.2022 2899/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Borgå Elnät Ab, Företagargatan 4a.
   
 7. Östra Nylands räddningsverks beslut 28.11.2022 2897/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Borgå Elnät Ab Oy, Krökiga vägen 42, Andersböle (Veckoski elstation).
   
 8. Östra Nylands räddningsverks beslut 28.11.2022 2898/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Borgå Elnät Ab Oy, Gamla Tavastehusvägen 25, Hornhattula (Hattula elstation).
   
 9. Östra Nylands räddningsverks beslut 28.11.2022 2900/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Borgå Elnät Ab, Tolkisvägen 769, Tolkisvägen 769, Tolkis (Tolkis elstation).
   
 10. Östra Nylands räddningsverks beslut 28.11.2022 2931/09.05.01.04/2022 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Borgå Elnät Ab Oy, Byggarvägen 1, Ölstens (Ölstens elstation).
   

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 29.11.2022 H6924/2022
Dnr 3691/03.04.04.04.16/2022 och 3705/03.04.04.04.16/2022.


Miljövårdschef

Meddelandena antecknas för kännedom.

 

Beslut

Meddelandena antecknades för kännedom.