Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 176 

Vastaus valtuustoaloitteeseen viherkertoimen käyttöönotosta kaavoituksessa ja rakentamisessa

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 176  

1656/10.00.00.00/2022  

 

Valmistelu ja lisätietoja

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, dan.mollgren@porvoo.fi

 

Valtuutettu Mika Varpio on 22.6.2022 tehnyt aloitteen viherkertoimen käyttöönotosta kaavoituksessa ja rakentamisessa.

 

Aloitteessa esitetään seuraavat perustelut:

 

Rakentamisen myötä kaupunkialueiden kovat pinnoitteet lisääntyvät ja viheralueet hupenevat. Samalla luonnon kyky

ympäristön tasapainotilasta huolehtimiseen heikkenee.

Tiivistyvän kaupunkirakenteen sisälle viheralueet viivyttävät hulevesiä, puhdistavat ilmaa, vaimentavat melua, hillitsevät ilmastonmuutosta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, parantavat asumisviihtyisyyttä, tuovat terveyshyötyjä ja tekevät kaupunkimaisemasta monipuolisemman.

 

Lähiluonto on osa kaupunkikuvaa. Vihreät näkymät ja ympäristö rauhoittavat ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Jotta kaupunkirakenteessa säilyisi riittävä määrä viheralueita, on syytä määritellä viheralueiden minimitaso tai tavoitearvo kullekin kaavoitettavalla ja rakennettavalle kohteelle.

 

Viherkerroin on työkalu, joka on kehitetty ohjaamaan korttelien

viherrakennetta. Työkalu kuvaa tontin tai korttelin vihertehokkuutta, eli sitä kuinka paljon tontilla on erilaisia kasvillisuuspintoja ja sadevesiä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Erilaisilla viherrakenteilla, kuten puilla, pensailla, köynnöksillä ja viherkatoilla on kullakin oma painotuksensa, joka vaikuttaa viherkertoimen tulokseen. Menetelmällä voidaan asettaa tonteille tietty vihertehokkuuden tavoiteluku. Tontin suunnittelussa tulee huomioida annettu tavoite, mikä varmistetaan pihasuunnitelmien pohjalta tehtävillä laskelmilla.

 

Vastaus aloitteeseen:

 

Kaupunkisuunnittelu selvittää Viherkerroin-laskurin käyttöönottoa.

 

Laskuri on otettu käyttöön useissa kunnissa korttelialueiden rakennuslupaprosessin osana. Työkalu auttaa maankäytön suunnittelussa ja pihasuunnittelussa. Työkalun avulla voidaan saavuttaa tavanomaista tasoa viihtyisämpiä, ekotehokkaampia ja monipuolisempia piha- ja pysäköintiratkaisuja.

 

Kaupunkisuunnittelu on aloittanut syksyllä 2021 Meritulli-Suiston asemakaavatyön yhteydessä Viherkerroin-työkalun käyttöönoton tutkimisen. Kyseisen kaavatyön yhteydessä tehdään koelaskentaa ja vertailua jo toteutuneiden kohteiden pihojen viherympäristöön. Tavoitteena on saada tietoa työkalun käytöstä, Porvoossa aiemmin toteutuneista pihojen viherratkaisuista. Lisäksi selvitetään eri kaupunkien laskureiden eroja, jotta Porvooseen voitaisiin valita parhaiten soveltuva malli. Laskurit ovat kuntakohtaisia ja niitä on mahdollista muokata. Samalla tutkitaan myös tavoitearvoja, joita Porvoossa tulisi eri alueilla soveltaa.

 

Selvityksen perusteella voidaan kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi valmistella malli Viherkerroin-laskurin käyttöönotosta. Laskuri tulisi koskemaan uusia asemakaavoja sekä jo voimassa olevia asemakaavoja niillä alueilla, joissa laskuria voidaan soveltaa esimerkiksi rakennusjärjestykseen perustuen. Viherkertoimen tavoitearvojen asettamista tutkitaan erikseen erityyppiselle asumiselle, kaupalle, teollisuudelle ja muille toiminnoille. Viherkerroin voi toimia yhtenä työkaluna kaupungin ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

 

Viherkertoimen soveltaminen edellyttää kaavoituksessa laskurin koekäyttöä ja kaavakohtaista tavoitetason määrittelyä tai varmistusta siitä, että sovellettava arvo voidaan saavuttaa kyseisessä kohteessa.

 

Viherkertoimen käyttöönotto edellyttää kaupunkisuunnittelulle ja rakennusvalvonnalle osoitettavaa resurssia sen käyttöön ja valvontaan.

 

Liite:

Mika Varpion valtuustoaloite

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.