Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 184


 

Poikkeamispäätös, Mustijoki

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 184  

98/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistöille ----------- ja ------------ haetaan poikkeamista omakotitalon (180 k-m², 1 krs.) rakentamiselle. Samalla puretaan nykyinen asuinrakennus (104 k-m²).

 

Haettu rakennuspaikka koostuu kahdesta kiinteistöstä: kiinteistö ----------- Rosenbacka ja ------------ Koskos I. Niiden yhteenlaskettu maapinta-ala on 0,7500 ha. Kiinteistöön kuuluu lisäksi 0,1200 hehtaarin vesialue. Rantaviivan pituus on noin 50 metriä.

 

Rakennuspaikka sijaitsee pienehköllä metsäisellä kukkulalla Mustijoen länsipuolella. Kukkulalla on viisi (5) kiinteistöä, jotka kaikki ovat rakennettuja. Osa rakennuskannasta on hyvin vanhaa, vanhimman rakennuksen arvioidaan olevan 1700-luvulta. Vuonna 2018 yhdelle näistä viidestä kiinteistöstä myönnettiin poikkeamislupa omakotitalon rakentamiselle.

 

Rakennuspaikka kuuluu alueeseen, joka on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (Mustijokilaakson kulttuurimaisema). Lähialueella on sekä vapaa-ajan asuntoja että omakotitaloja. Alueella ei ole yleistä vesi- ja viemäriverkkoa.

 

Alueen uuden osayleiskaavan laatiminen on aloitettu vuonna 2017. Suunnittelu on vielä selvitysvaiheessa ja vielä ei ole kaavaluonnosta, jossa alueen maankäyttö olisi osoitettu. Kaavoituksen pohjaksi laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä on todettu, että lomarakennuksella on rakennushistoriallinen arvo ja sen suojelusuositus on huomionarvoinen rakennus (m). Hakija on hakemuksessa esittänyt, että asuinrakennus on niin huonokuintoinen, ettei sitä pysty peruskorjaamaan tai se ei ole kannattavaa. Porvoon museo toteaa lausunnossaan, että saatujen tietojen pohjalta kiinteistöllä sijaitseva rakennus ei sisällä sellaisia arvoja, että museo katsoisi sen säilyttämisen välttämättömäksi.

 

Hakija toteaa, että asuinrakennusta on käytetty vakituiseen asumiseen jo pidemmän aikaa. Asuinrakennus on merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin omakotitalona, mutta rakennuslupa on vuonna 1964 myönnetty vapaa-ajan asunnolle. Tätä rakennus- ja huoneistorekisterimerkintää tukevaa rakennuslupaa käyttötarkoituksen muutokselle ei ole koskaan haettu. Rakennus- ja huoneistorekisteri ei ole oikeudellisesti sitova rekisteri ja rekisterissä on jonkin verran virheellisiä tietoja.

 

Alueen käyttötarkoitus tulee ratkaista uuden osayleiskaavan laatimisen yhteydessä, jolloin myös muu maankäyttö ja muiden maanomistajien tarpeet voidaan huomioida. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvitetty, mihin käyttötarkoitukseen tämä alue soveltuisi ja mitä vakinaisen asutuksen lisääntyminen merkitsisi Mustijoen läheiselle kulttuuriympäristölle. Rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, jossa on vapaa-ajan asuntoja ja omakotitaloja eikä alueella ole yleistä vesi- ja viemäriverkkoa, johon rakennuspaikat voitaisiin liittää.  Haettua rakennushanketta ei voida ratkaista erillisellä päätöksentekomenettelyllä ilman, että se aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen tueksi ei ole erityisiä syitä.

 

Rakentamisrajoitus:

-          Rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.)

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5040

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta ei hyväksy MRL 171 §:n nojalla haettua poikkeamista liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5040 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta ei hyväksynyt MRL 171 §:n nojalla haettua poikkeamista liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5040 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.