Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 73 

Epoon koulun tulevaisuus

 

Sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 25.08.2022 § 73  

2070/10.03.03/2022  

Valmistelu- ja lisätiedot koulutusjohtaja Jari Kettunen, jari.kettunen@porvoo.fi

 

Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppilasmäärien muutokset, kaavoituspolitiikka ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan kouluverkkoon. Kunnassa voi tulla tilanne, jolloin oppilaspaikkoja tarvitaan lisää tai vastaavasti oppilaspaikkoja on vähennettävä kouluja yhdistämällä tai lakkauttamalla. Kouluverkkoa koskevat päätökset, kuten koulun lakkauttaminen, ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan koulujen perustaminen tai lakkauttaminen on sivistyslautakunnan toimintavaltaan kuuluva asia, vaikka lopullisesti talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.3.2020 Epoon koulun tulevaisuutta selvittäneen raportin. Lisäksi lautakunta päätti, että Epoon koulun tulevaisuuteen palataan vuonna 2021 tai myöhemmin. (Liite 1.) Epoon koulun tilanne sivistyslautakunnan 5.3.2020 tekemän päätöksen jälkeen on edennyt huolestuttavaan suuntaan oppilasmäärän ennakoitua suuremman alenemisen johdosta. Sama lapsimäärän lasku koskee useita kaupungin kouluja, mm. jo aiemmin perustettuja sivistyskeskuksia kuten Kulloo ja Hinthaara. Osassa lapsimäärä on vastaavasti kasvanut. Epoon alueen väestöstä noin 30% on suomenkielisiä ja noin 70% ruotsinkielisiä.

 

Suomenkielinen koulutusjaosto päätti maaliskuussa 2022 resurssipäätöksensä yhteydessä yhden opettajan lisäresurssista lukuvuodelle 2022-2023 Epoon koululle, jotta opetuksen laatu voidaan taata ja koulu voi jatkaa toimintaansa pedagogisesti järkevästi opetuksen laadun kärsimättä lukuvuoden 2022-2023 loppuun. Kokouksessaan   2.4.2022 koulutusjaosto merkitsi tiedoksi Epoon koulun haasteet oppilasmäärän kehittymisessä ja päätti käynnistää suunnittelutyön kuinka alueen opetus järjestetään syksystä 2023 alkaen. Lähtökohtana päätöksessä suunnittelutyölle oli Epoon koulun oppilaaksiottoalueen liittäminen Keskuskoulun oppilaaksiottoalueeseen, jotta alueen oppilaiden opetus voidaan jatkossakin järjestää pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti myös jatkossa.

 

Epoon koulussa on elokuussa 2022 34 lasta joista 5. luokalla 6 oppilasta ja 6. luokalla 8 oppilasta eli yhteensä 14. Ensimmäisen luokan on aloittanut vain yksi oppilas.

 

Kevään 2022 kokouksissaan suomenkielinen koulutusjaosto on tehnyt ennakkovaikutusten arviointia useista eri näkökulmista Epoon koulun tulevaisuuden ratkaisemiseksi (Liite 2.kevään kokouspöytäkirjat liitteineen). Kokouksissa on vieraillut useita eri asiantuntijoita näkökulmien syventämiseksi ja tietovarantona on käytetty sivistystoimen keväällä valmistunutta palveluverkon ennakointimallia. Valmisteluun on pyritty käyttämään riittävästi aikaa ja ennakkoarvioinneilla eri näkökulmista on vahvistettu päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Koulun vanhempainyhdistys on ollut erittäin aktiivinen ja heidän lähettämänsä kirjelmät ovat avoimesti mukana asiaa käsiteltäessä. Vanhempainyhdistys on myös lähettänyt laajasti sähköposteja usealle taholle Porvoon kaupunkiorganisaatiossa ja niihin on pyritty vastaamaan vastuutahojen kautta. Tiedotusvastuu on ollut koulutuspalvelujen johdolla. Myös lapsia ja huoltajia on tiedotettu Wilma-järjelstelmän kautta.

 

Epoon koulun tulevaisuuden ratkaisemiseksi sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto perustaa päätöksensä opetustoimen lainsäädäntöön ja ohjausasiakirjoihin, joissa lainsäädännöllä on turvattu lapsen oikeudet ja velvollisuudet koulunkäyntiin liittyen. Edellä mainitun lisäksi koulutusjaosto on tarkastellut päätöksen valmisteluprosessissa muun muassa seuraavia näkökulmia:

 

 • Eteläisen alueen kehittyminen ja tulevaisuus
  • Kylärakenneohjelma
  • Kaavoituskatsaus

Kaupungin omistamalla alueella Epoossa on asemakaavassa 21 rakentamatonta omakotitalotonttia, joissa ei ole kunnallistekniikkaa.

 • Tonttien tarjonta, kunnallistekniikan ja rakentamisen trendit
 • Asukasmäärien kehittyminen
 • Asukkaiden kielijakauma ja palvelukieli
 • Oppilasennusteet
 • Palveluiden saavutettavuus
 • Sivistystoimen palveluverkon ennakointimallin tiedot

 

 • Epoon koulun kiinteistö ja sen kunto
  • Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö
  • Kiinteistön kunnostustarpeet niin toiminnallisesti kuin rakenteellisesti
  • Liikuntasalin alapohjan tilanne
  • Epoon koulun rakennuksen energiatehokkuus ja nykyisen lämmitysjärjestelmän ekologisuus

 

 • Pedagogiset näkökulmat
  • Oppilaiden mahdollisuudet valinnaisaineisiin ja kielitarjonta
  • Opiskelu vuosiluokittain tai yhdysluokissa
  • Opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon palveluiden saavutettavuus
  • Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen saavutettavuus
  • Yhteistyö alueen ruotsinkielisen koulun kanssa
  • Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa
  • Pienen koulun vahvuudet ja haavoittuvuudet
  • Opetuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ilman erillistä lisäresursointia
  • Samalla luokalla olevien kavereiden vertaistuki

 

 • Perheiden ja lapsen arjen sujuvuus
  • Koulukuljetuksien nykytila ja tulevaisuuden järjestelyt
  • Iltapäivätoiminta ja harrastusmahdollisuudet
  • Lasten osallistamistyöpaja

 

 • Taloudelliset näkökulmat
  • Sivistysverkon palveluverkon ennakointimallin mukaan Epoon koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 15 000 euroa/oppilas, kun kaupungissa se on keskimäärin hieman alle 10 000 euroa/oppilas
  • Oppilasmäärä ei merkittävästi ole muuttumassa ja pieni oppilasmäärä vaatii erillisresurssia opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja laadun takaamisen varmistamiseksi myös jatkossa
  • Epoon koulun kiinteistöä on lähivuosina peruskorjattava kunnostettava turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön takaamiseksi myös jatkossa.

 

Koulutusjaostolle selviteltiin kesäkuun kokouksessa myös mahdollisuuksia perustaa sivistyskeskus Grännäs skolanin yhteyteen. Tarkasteltaessa Grännäs skolanin tiloja ja toimintaa, niin ilman vähintään kolmen lisäluokkatilan rakentamista tai vuokraamista Epoon koulun suomenkieliset lapset eivät kyseisiin tiloihin mahdu, vaikka erikoisluokkia ja liikuntatiloja voitaisiinkin yhteiskäyttää ruokailutilojen ohella. Toimitilajohdon mukaan kyseiselle alueelle rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua, ja lisätilojen sijoittaminen laajennuksena Grännäsin kouluun edellyttäisi mahdollisesti lisämaan hankintaa, jotta laajennus voitaisiin järkevästi koulun yhteyteen sijoittaa.

 

Porvoon kaupungissa ei ole tällä hetkellä käytössä yleistä hyväksyttyä ja strukturoitua lapsivaikutusten arviointimallia, mutta arviointi on kaikkien päätösten valmistelun yhteydessä tehty ja huomioitu päätösten vaikutukset lapsiin hyödyntäen velvoittavaa lainsäädäntöä ja osallisuuden menetelmiä. Lasten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia.

 

Epoon koululla on sivistystoimen kehittämispäällikön johdolla järjestetty 15.8.2022 koulun oppilaille osallistava työpaja, jossa on kerätty lasten tuntemuksia ja näkökulmia nykyisestä koulusta ja mahdollisesta muutosta toiseen kouluun, kun pohditaan Epoon koulun tulevaisuutta (Liite 3.).

 

Epoossa tullaan järjestämään syyskuun alussa alueen asukkaille tiedotus- ja kuulemistilaisuus sekä koulun henkilöstölle järjestetaan vastaava yhteistoimintamenettelylain mukainen tilaisuus ennen asian käsittelyä sivistyslautakunnassa.

 

Liitteet:

Sivistyslautakunnan 5.3.2022 päätös ja lautakunnan hyväksymä selvitysraportti Epoon koulun tulevaisuudesta (Liite 1.)

 

Sivistyslautakunnan suomenkielisen koulutusjaoston pöytäkirjat liitteineen 12.4.2022, 12.5.2022 ja 14.6.2022 (Liite 2.)

 

Epoon koulun oppilaiden osallistamis- ja kuulemisraportti 15.8.2022 osana Porvoon kaupungin lapsivaikutusten arvioinnin valmistelua (Liite 3.)

 

Pöytäkirjamerkintä Perttula

 

Pöytäkirjamerkintä Kanon

 

Koulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto esittää sivistyslautakunnalle, että Epoon koulun oppilaaksiottoalue liitetään osaksi Keskuskoulun oppilaaksiottoaluetta lukuvuoden 2023-2024 alusta ja samalla Epoon koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2023 alkaen.

Suunnittelussa on huomioitava lasten mahdollisimman sujuva arki myös jatkossa sekä suunnitelmallinen tutustuminen uuteen kouluun lukuvuvuoden 2022-2023 aikana.

 

Keskustelun aikana jäsen Perttula teki seuraavan vastaehdotuksen, jota jäsen Airas kannatti:

Perustetaan Grännäsiin kaksikielinen sivistyskeskus. Ratkaisuhan löytyy suoraan, kun on valmis laajennusehdotus ja piirrustuskin. Kun asiaa on tiedusteltu, niin vastaus oli, että on mahdollinen ja eikä lisämaata tarvitse lunastaa. Tämän vahvisti arkkitehti Valkeavirta 24.8.2022.  Taloudellisesti tämä olisi kestävällä pohjalla. Tämä sivistyskeskus olisi oppilasmäärältään optimaalisen kokoinen koulu. Koulukuljetukset kustannustehokkaamat. Lasten kannalta koulumatkat kaksikieliseen sivistyskeskus Grännäsiin olisi ideaalisin. Koulupäivistä ei tulisi liian pitkiä.  Vanhemmat ovat halunneet muuttaa saaristoon/maalle, koska heidän lapsillaan ja tulevilla lapsilla on mahdollisuus käydä siellä koulua ja lapset saavat kokea maalaiselämän rauhallisuuden. Tätä myös lapset toivovat. "Kehitetäänkö Porvoota yhden ja kahden hengen kotitalouksien mukaan, kun perheellisiltä viedään palvelut??" Yhdenvertaisuuden takia tulee alakoulu järjestää alueella, niin suomenkielisille kuin ruotsinkielisille lapsille. Ja valtion jakama saaristotuki näin tulisi käytettyä kummallekin kieliryhmälle kaksikielisessä sivistyskeskuksessa. Kaupungin strategian mukainen, koska suunnitelmissa panostaa sivistyskeskukset joka ilmansuuntaan. Näin toteutettaisiin Porvoon strategiaa, että se on vahva kaksikielinen kaupunki.

 

Suoritetussa äänestyksessä koulutusjohtajan esitys JAA sai viisi ääntä (Jokinen, Kanon, Karen, Nykänen, Orava) ja Perttulan esitys EI sai kaksi ääntä (Airas, Perttula). 

 

Päätös
Suomenkielinen koulutusjaosto päätti esittää sivistyslautakunnalle, että Epoon koulun oppilaaksiottoalue liitetään osaksi Keskuskoulun oppilaaksiottoaluetta lukuvuoden 2023-2024 alusta ja samalla Epoon koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2023 alkaen.
Suunnittelussa on huomioitava lasten mahdollisimman sujuva arki myös jatkossa sekä suunnitelmallinen tutustuminen uuteen kouluun lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Perttula ja Kanon jättivät päätökseen erilliset pöytäkirjamerkinnät.